Framtidens gran

När Finland blev självständigt 1917, såddes en gran för att hedra det. Självständighetsgranen planterades i Brunnsparken i Helsingfors år 1931. I minnesstenen står det “Granen representerar också det finska folkets skatt, de finska skogarna.” År 1967 fyllde Finland 50. Då planterades över 30 000 Gårdsgranar som var ättlingar till Självständighetsgranen.

Målet med framtidens gran-kampanjen är att erbjuda en möjlighet för så många människor som möjligt att hedra historien av landets självständighet och stödja hållbar utveckling genom att plantera ett träd för Finlands 100-årsjubileum.  

Kampanjen uppmuntrar alla att delta, inklusive alla som bor i Finland, utlandsfinländare och Finlands vänner. Kampanjen förenar och inspirerar medborgare överallt i landet, påminner oss om vår historia och ser till framtiden. Alla landets skolor, kommuner, kyrkor och religiösa samfund, företag, organisationer, försvarsmakten och medborgare är medbjudna. Bland organisationer har Rundradion, Finlands 4H-förbundet, OAJ, Metsänhoitajaliitto och Suomen Latu ry redan lovat att delta i kampanjen. 

Deltagandet av barn och åldringar spelaren nyckelroll i kampanjen. Alla från och med daghemsålder ska plantera träd. Ungdomar (värnpliktiga, scouter, skolelever) hjälper äldre i planteringstalkon.

En positiv känsla av samarbete framhävs i kampanjen och den syns i praktisk verksamhet. Kampanjen erbjuder olika samfund en möjlighet att använda trädplanteringen som en del av samfundets egen jubileumsverksamhet och bygga programmet av enskilda planteringsevenemang så att de passar ihop med samfundets verksamhet.  

Träd planteras enligt traditionen både en i taget och som jubileumsårets skogsdungar.  Skolor, kommuner, församlingar, föreningar och enstaka medborgare ansvarar för planteringen. Kampanjen ansvarar för utvecklingen och samordningen av verksamheten, informeringen, tillgången på trädplantor och dokumentationen av verksamheten.

Samarbetspartner
Staten, kommuner, medborgarsamfund och enstaka medborgare som kampanjens samarbetspartner får till stånd resultat. Alla dessa samtalspartner ska få instruktionerna för att kunna delta i kampanjen. Den originella Självständighetsgranen i Brunnsparken har planterats “Riksdagen av Republiken Finland till ära” varför riksdagen spelar en viktig roll nu också. Kommunerna har en viktig uppgift att visa planteringsplatser och uppmuntra skolor, daghem och ålderdomshem. Det är möjligt för medborgarsamfund och enstaka medborgare att delta och bli dokumenterade i kampanjens historia.

Kommunikation och dokumentation
Planteringar ska dokumenteras med minnestavlor och minnesböcker som ges i samband med minnestavlor. På webbsidan kan man hitta information om kampanjens bakgrund, Självständighetsgranens och Gårdsgranarnas historia samt instruktionerna för trädplanteringen och registrering av händelserna. Interaktionen är starkt närvarande både på webbsidorna och i sociala medier. Alla planteringsevenemang, planterade träd och planterare ska dokumenteras med foton och videor på kampanjens webbsida eller i en mobilapplikation. Planterare laddar ner dokument själva på webbsidan.

Utmaningskampanj
För att göra budskapet ännu effektivare ska det startas en utmaningskampanj tillsammans med Rundradion. Enligt Yles linje planerar Yle Pohjois-Karjalan Radio ett format som sprids till alla 20 landskapsradior i Finland.  Via radio kan man utmana såväl skolor, enstaka medborgare, samfund, kommuner som församlingar. Med radion med dess webbtillägg samt med sociala medier kan man nå lyssnare i alla åldrar.

Musik
Kampanjens signaturmelodi är Granen av Sibelius. Kampanjen har också en egen sång, Framtidens gran, som ska höras i Joensuu år 2017 i evenemanget Suomen suven avaus. Därtill ska Environment Online (ENO) -nätskolans trädplanteringssånger spridas till skolor och körer i Finland.  Det föreligger också planer på Metsä soikoon!-välgörenhetskonserter och en inspelning med landets toppmusiker.

Finansiering
Det ska ansökas om status av en officiell självständighets jubileumskampanj för projektet. Samtidigt ansöks om grundfinansiering hos kommuner och statens anslag för jubileumsåret. Kampanjen får tilläggsfinansiering genom att sälja Premium- och Seminariumplantor samt minnestavlor som ska ställas i samband med Jubileumsträd och -skogsdungar. Eventuell behållning fonderas för miljö- och skogsfostran för barn och ungdomar.  

Internationalism
Deltagarna i ENO-nätskolan ska samtidigt med kampanjen plantera Framtidens träd i sina länder. I maj 2017 kommer barn och ungdomar från hundra länder till Finland och planterar Framtidens granar i Act Now-jubileumskonferensen. Som en fortsättning till kampanjen föreligger det planer på ett finskt initiativ i FN om en global trädplanteringskampanj som befrämjar medvetenheten om betydelsen av skog och miljö.

Bakgrundsorganisation

Environment Online (ENO) är en global nätskola för hållbar utveckling som grundades i Finland. Från och med 2000 har skolan spridits till över 10 000 skolor i 157 länder. ENO lovade i FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro år 2013 att plantera 100 miljoner träd före slutet av 2017. Löftet noterades i sammandraget av konferensens officiella sekretariat, bland över 700 förbindelser. För närvarande har det planterats 18 miljoner träd av de hundra miljoner, och det har avtalats om 74 miljoner träd med ministerier av olika länder.

Comments